FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बिषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 01/19/2023 - 15:21 PDF icon बिषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७९.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७9 ७९-८० 01/19/2023 - 14:04 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७9.pdf
सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९ ७९-८० 01/19/2023 - 13:59 PDF icon सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९.pdf
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 01/19/2023 - 13:57 PDF icon व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 01/19/2023 - 13:52 PDF icon मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
कल्याणपुर नगरपालिकाको लेखा समितिको कार्य संचालन कार्यविधि –२०७९ ७९-८० 01/19/2023 - 13:49 PDF icon कल्याणपुर नगरपालिकाको लेखा समितिको कार्य संचालन कार्यविधि –२०७९.pdf
कल्याणपुर नगरपालिका बाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७९ ७९-८० 01/19/2023 - 13:48 PDF icon कल्याणपुर नगरपालिका बाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७९.pdf
खानेपानी,िरिफाई तथा स्वच्छता )WASH) योजना २०२०-२०३० ) चैत्र १०७८) 2078/079 01/13/2023 - 08:41 PDF icon WASHPL_1.PDF
आर्थिक ऐन 2079 ७९-८० 09/23/2022 - 12:34 PDF icon आर्थिक ऐन 2079.pdf12.pdf
वनियोजन ऐन २०७९ ७९-८० 09/23/2022 - 12:33 PDF icon विनियोजन 15.pdf

Pages