हाट बजार ठेक्का बन्दाेबस्त सम्बन्धि सूचना ।

आर्थिक वर्ष: