आधारभुत शिक्षा (कक्षा८) परिक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्देशन ।

आर्थिक वर्ष: